UN Millennium Development Goals
– ontwikkelingsdoelen van de VN voor het nieuwe millennium –


 
1. De grootste armoede en honger uitbannen

 • Het aantal mensen dat moet leven van minder dan één euro per dag met de helft terugbrengen.
 • Het percentage van mensen die honger lijden met de helft verminderen.

2. Basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen

 • Ervoor instaan dat alle jongens en meisjes de lagere school volledig doorlopen.

3. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden

 • Ongelijkheid tussen jongens en meisjes uitbannen in het lager en voortgezet onderwijs, liefst voor 2005.
 • Andere vormen van ongelijkheid tussen de seksen voor 2015 opheffen.

4. Kindersterfte terugdringen

 • Het sterftecijfer onder kinderen tot vijf jaar met twee derde reduceren.

5. De gezondheid van moeders verbeteren

 • Het sterftecijfer onder vrouwen op het kraambed met drie kwart terugdringen.

6. Strijd leveren tegen HIV/aids, malaria en andere ziekten

 • Verdere verspreiding van HIV/aids stoppen en het aantal besmettingen keren.
 • Het aantal nieuwe gevallen van malaria en andere ernstige ziekten stoppen en een begin maken met hun totale uitbanning.

7. Actief werken aan een duurzaam milieu

 • De principes die gelden voor duurzame ontwikkeling opnemen in nationale milieubeleidsprogramma's om de teloorgang van het milieu te stoppen.
 • Het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater met de helft terugdringen.
 • Tegen 2020 de leefomstandigheden van ten minste 100 miljoen krottenwijkbewoners aanzienlijk verbeteren.

8. Werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

 • Blijven werken aan een open stelsel van handel en financiën, dat gebonden is aan regels, voorspelbaar is en niet discrimineert. Gekoppeld aan dit systeem zijn beloften aangaande goed bestuur, streven naar ontwikkeling en de uitbanning van armoede – op nationaal en internationaal vlak
 • Aandacht besteden aan de bijzondere behoeften van de minst ontwikkelde landen. Met inbegrip van de opheffing van tolmuren en quota's voor hun exportgoederen; extra schuldverlichting voor landen met de grootste geldzorgen; het schrappen van officiële bilaterale schulden; en meer officiële ontwikkelingssteun voor landen die ernst maken met de uitbanning van armoede.
 • Aandacht hebben voor de bijzondere behoeften van ontwikkelingslanden zonder zeehavens en ook voor de arme, kleine eilandstaten.
 • De schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden aanpakken in een bredere context, en wel door maatregelen op nationaal en internationaal niveau te treffen die het vraagstuk terugdringen tot verantwoordelijke proporties.
 • In samenwerking met de ontwikkelingslanden: behoorlijke en productieve werkgelegenheid voor jongeren creëren.
 • In samenwerking met farmaceutische bedrijven: in ontwikkelingslanden toegang creëren tot betaalbare basisgeneesmiddelen
 • In samenwerking met het bedrijfsleven: de voordelen van nieuwe technologieën – vooral de informatie- en communicatietechnologie – op brede schaal verspreiden. 

Alle lidstaten van de Verenigde Naties hebben beloofd bovenstaande doelen tegen het jaar 2015 te zullen realiseren.

Meer informatie is te vinden op de UN-homepage: http://www.un.org/millenniumgoals/.