FN:s budget

Följande uppgifter berör endast FN:s reguljära budget som varje medlemsland är skyldig att bidra till. Nedanstående siffror omfattar således inte FN-systemets fackorgan eller medlemsländernas frivilliga bidrag, bl.a. till FN:s utvecklingsarbete.

FN:s reguljära budget för 2003, som antagits av generalförsamlingen i december 2001 och reviderats 2002, uppgår till ca 1,4 miljarder dollar.

Utgifterna betalas av medlemsländerna enligt en av generalförsamlingen fastställd bidragsskala.

De nordiska länderna betalar följande:

Danmark 0,749%
Finland 0,522%
Island 0,033%
Norge 0,646%
Sverige 1,026%


De fem permanenta medlemmarna betalar följande:

Frankrike 6,466%
Kina 1,532%
Ryssland 1,200%
Storbritannien 5,536%
USA 22,000%

Januari 2003


Assessment of Member States¹ contributions to the United Nations regular budget for the year 2003 (pdf-dokument)