Millennietoppmötet i FN:s högkvarter i New York i september 2000 enades världens regeringar om ett antal tidsbundna gemensamma mål inför framtiden. Man lovade att bekämpa fattigdom, svält, sjukdomar, analfabetism, miljöförstöring och diskriminering av kvinnor. Målen skrevs in i Millenniedeklarationen. Man kom överens om att arbeta för utveckling och enades om åtta mätbara mål för utveckling. Dessa åtta särskilda mål kallas Millennietoppmötets utvecklingsmål.

FN:s generalförsamling bad generalsekreterare Kofi Annan att presentera en årlig rapport om hur arbetet med att förverkliga löftena från Millennietoppmötet går.
Den första statusrapporten presenterades år 2002. Faktablad och status för utvecklingsmålen enligt den första statusrapporten från 2002.

Den andra statusrapporten presenterades i september 2003 och tar upp hur långt vi har kommit och vad som behövs göras för att komma vidare. I rapporten uppmanar Kofi Annan världens länder att arbeta för enighet efter splittringen kring Irak-kriget och även att enas om vilka hot mänskligheten står inför. Annan uppmuntrar medlemsstaterna att reformera FN och andra internationella organ om det är nödvändigt att effektivisera dem. Följande punkter lyfts särskilt fram i rapporten:

  • Snabba framsteg inom vissa områden tyder på att målen definitivt är nåbara för nästan alla världens länder.
     

  • Ett ökande politiskt och finansiellt stöd för brådskande utvecklingsområden, såsom kampen mot hiv/aids, visar att det finns kapacitet till snabb resursmobilisering för att ta itu med globala utmaningar.
     

  • Vissa nuvarande tendenser visar att viktiga delar av världen riskerar att inte nå millenniemålen.
     

  • Det behövs ett förnyat engagemang från politiska ledare för öppen handel och ökat bistånd och skuldlättnader för att utvecklingsländer skall kunna minska den extrema fattigdomen.

 

Status för utvecklingsmålen enligt den andra statusrapporten från 2003:

Nedan kan Du läsa mer om hur arbetet med implementeringen av Millennietoppmötets utvecklingsmål fortskrider. Under de olika målen presenteras utvecklingsmålen med överskådliga tabeller som illustrerar vilka resultat man har nått i olika regioner.

 


Mål 1:
Utrota extrem fattigdom och hungersnöd

Målet: Halvera andelen människor som lever på mindre än en dollar om dagen och andelen som svälter senast 2015

Utmaningen: Idag lever omkring 1,2 miljarder människor på mindre än en dollar om dagen, 800 miljoner är undernärda och 153 miljoner barn under fem år är underviktiga. I länder söder om Sahara i Afrika lever hälften av befolkningen i fattigdom.

Framsteg/tillbakagång: I länder söder om Sahara i Afrika och i Västasien har andelen människor som lever i extrem fattigdom ökat sedan 1990. I Latinamerika och Karibien är den emellertid oförändrad. Östra och sydöstra Asien är på väg att nå inkomstfattigdomsmålet och södra och centrala Asien gör goda framsteg. Två tredjedelar av de som lever på mindre än en dollar om dagen bor i Asien.

 
 


Mål 2:
Universell grundläggande utbildning för alla

Målet: Garantera att alla flickor och pojkar senast 2015 slutför låg- och mellanstadiet

Utmaningen: Omkring 114 miljoner barn mellan 5-11 år går inte i skolan, vilket gör att var femte barn inte får tillgång till den mest grundläggande utbildningen.

Framsteg/tillbakagång: Länder söder om Sahara i Afrika, södra och centrala Asien och Västasien måste göra mycket snabbare framsteg om målet skall nås.

 


Mål 3:
Främja jämställdhet mellan könen
och stärka kvinnors position

Målet: Avskaffa ojämlikheten i skolan (5-18 år) senast 2005, och för högre utbildning senast 2015

Utmaningen: Omkring 63 miljoner flickor mellan 5-11 år går fortfarande inte i skolan. Och endast i nio länder i världen innehas en tredjedel eller fler platser i parlamentet av kvinnor.

Framsteg/tillbakagång: Framsteg mot jämställdhet mellan könen inom utbildning har gjorts i de flesta regioner, men Afrika, södra och centrala Asien, Västasien och Oceanien har inte uppnått målet.

 


Mål 4:
Reducera barnadödligheten

Målet: Reducera barnadödligheten bland barn under fem år med två tredjedelar mellan 1990 och 2015

Utmaningen: Nära 11 miljoner barn under fem år dör varje år - det är över 1200 liv varje timme ¯ av sjukdomar som hade kunnat förebyggas eller botas.

Framsteg/tillbakagång: I vissa regioner sker det snabba framsteg mot att uppnå målet med att reducera barnadödligheten. Men i länder söder om Sahara i Afrika har inga stora framsteg gjorts från 1990 till 2001. I södra och centrala Asien, Västasien och Oceanien sker framstegen fortfarande alltför långsamt.

 


Mål 5:
Förbättra hälsan för mödrar
 

Målet: Reducera antalet kvinnor som dör i barnsäng med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015

Utmaningen: Varje år dör omkring 500 000 kvinnor runt om i världen till följd av graviditet eller förlossning. För en kvinna i ett land söder om Sahara i Afrika är risken att dö i barnsäng 1/16, för en kvinna i Latinamerika 1/160 och för en kvinna i östra Asien 1/840. I utvecklade länder är risken 1/2800.

Framsteg/tillbakagång: Det är inte möjligt att göra tillförlitliga bedömningar utifrån de data som finns tillgängliga, men det finns inga indikationer på att de framsteg som sker i utvecklingsvärlden är tillräckliga för att nå målet, förutom i ett fåtal länder.
 

 
 


Mål 6:
Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar

 

Målet: Stoppa och vända spridningen av hiv/aids och förekomsten av malaria och andra stora sjukdomar

Utmaningen: Hiv/aids är den största orsaken till dödsfall i länder söder om Sahara i Afrika och den fjärde orsaken till dödsfall i världen. Länder söder om Sahara är den värst drabbade regionen, men också i andra regioner som t.ex. södra Asien, OSS och Karibien sker en snabb ökning av utbredningen av hiv/aids.

Framsteg/tillbakagång: Bara två länder har lyckats bromsa och vända spridningen av epidemin när den väl har nått krisartade proportioner. Några länder har lyckats stoppa spridningen tidigt. Det behövs ett mycket bättre och mer öppet system för att spåra epidemin.
 

 


Mål 7:
Säkerställa en miljövänlig och hållbar utveckling

Målet: Integrera principerna för hållbar utveckling i länders riktlinjer och program och vända förlusten av miljötillgångar

Halvera andelen människor som inte har tillgång till rent dricksvatten senast 2015

Uppnå betydande förbättringar för åtminstone 100 miljoner sluminvånare senast 2020

Utmaningen: Omkring 2,4 miljarder människor har inte tillgång till förbättrad sanitet och omkring 1,2 miljarder människor har inte tillgång till bättre vatten.

Framsteg/tillbakagång: Framsteg görs för att människor skall få tillgång till rent vatten på landsbygden i de flesta regioner, men trenden är generellt negativ i tätorter. Dessutom kommer oräkneliga länder att stå inför akut vattenbrist om inte åtgärder vidtas snart.

 


Mål 8:
Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

Målet: Rika länder är ansvariga för att skapa en rättvis tillgång till sina marknader och teknologier och för att skapa en gynnsam finansiell miljö. Gott styrelseskick och fokus på sociala behov och humankapital är nödvändigt om utvecklingsländer skall kunna nå målen.

Utmaningen: Löftena om att öka utvecklingsbiståndet måste hållas och framstegen för skuldavskrivningar för fattiga länder måste öka. Löftet om internationella handelsförhandlingar från Doha måste uppfyllas, däribland minskningen av jordbruksbidrag som inte gynnar lantbrukare i utvecklingsländer på världsmarknaden.

Framsteg/tillbakagång: Nya åtaganden lovar ytterligare $16 miljarder till 2006, jämfört med 2002. Tjugosex tungt skuldbelagda fattiga länder har börjat få skuldlättnader och många låginkomstländer kan dra nytta av tullfri export till marknader i utvecklade länder. Det behövs emellertid mycket mer åtgärder inom området för bistånd, handel och skuldavskrivning för att uppnå Millenniemålen till 2015.

   

 
UNIC Logo
Tillbaka  Startsida  Upp