Liste over FN-forkortelser
Lista över FN-förkortningar

 

Nedenfor finder du en liste over FN-forkortelser i alfabetisk orden. Du kan også søge i listen ved at anvende søgekommandoen på din computer (Ctrl + F).

Nedan finner Du en lista över FN-förkortningar i alfabetisk ordning. Du kan också söka i listan genom att använda sökkommandot på Din dator (Ctrl + F).

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W
  

 

 

ABLOS Advisory Board on the Law of the Sea FNs rådgivende organ for havret FN:s rådgivande styrelse för havsrätt
ACABQ Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions FNs rådgivende udvalg for administrations- og budgetspørgsmål FN:s rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor
ACASTD Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development FNs rådgivende komité for anvendelse af videnskab og teknik til udvikling FN:s rådgivande kommitté för tillämpning av vetenskap och teknik för utveckling
ACC Administrative Committee on Coordination FNs administrative udvalg for koordinering FN:s administrativa samordningskommitté
ACC/SCN ACC Subcommittee on Nutrition ACCs underkomité for ernæring ACC:s underkommitté för näringstillförsel
ACC/SOCA ACC Subcommittee on Oceans and Coastal Areas ACCs underkomité for hav- og kystområder ACC:s underkommitté för hav och kustområden
ACC/SSA ACC Subcommittee on Statistical Activities ACCs underkomité for statistisk virksomhed ACC:s underkommitté för statistisk verksamhet
ACCAD WMO Advisory Committee for the World Climate Applications and Data Programmes WMOs rådgivende komité for Verdens klima- og dataprogrammer WMO:s rådgivande kommitté för världsklimatet och dataprogram
ACFE FAO Advisory Committee on Forestry Education FAOs rådgivende komité for skovbrugsuddannelse FAO:s rådgivande kommitté för  utbildning i skogsvård
ACFR FAO Advisory Committee on Fishery Research FAOs rådgivende komité for fiskeriforskning FAO:s rådgivande kommitté för forskning inom fiske
ACIR ESCAP Advisory Council for Industrial Research ESCAPs rådgivende råd for industriel forskning ESCAP:s rådgivande styrelse för industriell forskning
ACMRR FAO Advisory Committee on Marine Resources Research FAOs rådgivende komité for forskning i maritime resurser FAO:s rådgivande kommitté för forskning om marina resurser
ACOMR WMO Advisory Committee on Oceanic Meteorological Research WMOs rådgivende komité for forskning i havmeteorologi WMO:s rådgivande kommitté för forskning om och av meteorologi
ACW African Centre for Women CSWs afrikanske kvindecenter CSW:s afrikanska kvinnokommission
ADB African Development Bank Den afrikanske udviklingsbank Afrikanska utvecklingsbanken
ADB Asian Development Bank Den asiatiske udviklingsbank Asiatiska utvecklingsbanken
AETF African Emergency Task Force Den særlige specialenhed for nødsituationer i Afrika Specialistgruppen för krissituationer i Afrika
AFICS Association of Former International Civil Servants Foreningen af tidligere internationale embedsmænd Föreningen för f.d. internationella statstjänstemän
AGFFA Advisory Group on Financial Flows to Africa Den rådgivende gruppe for økonomisk støtte til Afrika Rådgivande gruppen för ekonomiskt stöd till Afrika
AGFUND Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations FNs udviklingsorganisationers program for den Persiske Golf FN:s utvecklingsorganisationers program för Persiska viken
AGGG Advisory Group on Greenhouse Gases SEIs rådgivende gruppe for drivhusgasser (UNEP) SEI:s rådgivande grupp för växthusgaser (UNEP)
AMCD Audit and Management Consulting Division FNs rådgivende revisions- og administrationsafdeling (OIOS) FN:s avdelning för revisions- och administrationsrådgivning (OIOS)
ASG Assistant Secretary-General Assisterende generalsekretær Biträdande generalsekreterare
arrow.gif (1176 bytes)
BCUN Business Council for the United Nations FNs forretningsudvalg FN:s affärsråd
BIOLAC United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean FN-universitetets program for bioteknologi i Latinamerika og Caraibien FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien
BMVC Baghdad Monitoring Verification Centre UNSCOMs kontrol- og overvågningscenter i Bagdad UNSCOM:s kontroll- och övervakningscenter i Bagdad
BONUCA United Nations Peace-Building Office in the Central African Republic FNs kontor for fredsopbygning i Den Centralafrikanske Republik FN:s kontor för fredsskapande arbete i Den Centralafrikanska Republiken
BRSP Bureau for Resources and Strategic Planning Kontoret for resurser og strategisk planlægning Kontoret för resurser och strategisk planering
arrow.gif (1176 bytes)
CAS Commission on Atmospheric Sciences WMOs kommission for atmosfærisk videnskab WMO:s kommission för atmosfärisk vetenskap
CASA Coordinating Actions on Small Arms FNs koordinerede indsats mod håndvåben (Nedrustningsafdelingen) FN:s koordineringsprojekt för handeldvapen (Avdelningen för nedrustningsärenden)
CAT Committee Against Torture FNs torturkomité FN:s kommitté mot tortyr
CBD Convention on Biological Diversity Konvention om biologisk mangfoldighed Konventionen om biologisk mångfald
CBFA WTO Committee on Budget, Finance and Administration WTOs budget- og finanskomité WTO:s kommitté för budget och finanser
CCAQ Consultative Committee on Administrative Questions FNs rådgivende komité for administrative spørgsmål FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor
CCAQ (FB) Consultative Committee on Administrative Questions (Financial and Budgetary Questions) FNs rådgivende komité for administrative spørgsmål (finansielle og budgetmæssige spørgsmål) FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor (finansiella och budgetära frågor)
CCAQ(PER) Consultative Committee on Administrative Questions (Personnel and General Administrative Questions) FNs rådgivende komité for administrative spørgsmål (ansættelses- og almene administrative spørgsmål) FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor (personal- och allmänna administrativa frågor)
CCD Convention to Combat Desertification Konvention om bekæmpelse af ørkenspredning Konventionen om bekämpning av ökenspridning
CCI Commission for Climatology WMOs kommission for klimatologi WMO:s kommission för klimatologi
CCISUA Coordinating Committee of International Staff Unions and Associations of the United Nations System Den koordinerede komité for de internationale fagforeninger og -forbund for ansatte i FN-systemet Samordningskommittén för de internationella förbunden och föreningarna för personal inom FN-systemet
CCPISA Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies FN-konventionen om fagorganernes rettigheder og immunitet Konventionen om fackorganens rättigheter och undantagsrätt
CCPOQ Consultative Committee on Programme and Operational Questions FNs rådgivende Komité for Program- og Operationelle Spørgsmål FN:s rådgivande kommitté för program- och operativfrågor
CCSQ Consultative Committee on Substantive Questions FNs rådgivende Komité for saglige spørgsmål FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor
CCSQ(OPS) Consultative Committee on Substantive Questions (Operational Activities) FNs rådgivende komité for saglige spørgsmål (udviklingsvirksomhed) FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor (utvecklings- verksamhet)
CCSQ(PROG) Consultative Committee on Substantive Questions (Programme Matters) FNs rådgivende komité for saglige spørgsmål (programspørgsmål) FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor (programärenden)
CD Conference on Disarmament FNs nedrustningskonference FN:s nedrustningskonferens
CD Committee on Disarmament FNs nedrustningskomité FN:s nedrustningskommitté
CDP Committee for Development Policy ECOSOCs komité for udviklingspolitik ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy
CDR Centre for Documentation and Research UNHCRs center for dokumentation og forskning UNHCR:s center för dokumentation och forskning
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women FNs komité for afskaffelse af diskrimination af kvinder FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor
CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination FNs komité for afskaffelse af racediskrimination FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering
CESCR Convention on Economic, Social and Cultural Rights Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
CFA Committee on Food Aid Policies and Programmes WFPs komité for nødhjælpspolitik og -programmer WFP:s kommitté för nödhjälpsprinciper och nödhjälpsprogram 
CFS Committee on World Food Security FAOs komité for fødevaresikkerhed FAO:s kommitté för tillgången till livsmedel
CHR Commission on Human Rights FNs menneskerettighedskommission FN:s kommission för mänskliga rättigheter
CHS Commission on Human Settlements ECOSOCs bolig- og bebyggelseskommission ECOSOC:s kommission om bebyggelse och bosättning
CHy Commission for Hydrology WMOs kommission for hydrologi WMO:s kommission för hydrologi
CICP Centre for International Crime Prevention ODCCPs center for international kriminalitetsforebyggelse ODCCP:s center för internationellt brottsförebyggande
CIMO Commission for Methods of Observation (WMO) WMOs kommssion for observationsmetoder WMO:s kommission för observationsmetoder
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Konvention om international handel med truede dyre- og plantearter Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter
CLCS Commission on the Limits of the Continental Shelf FNs kommission for afgrænsning af kontinentalsoklen FN:s kommission för gränser beträffande kontinentalplattor
CLOUT Case Laws on UNICITRAL Texts Retspraksis vedr. UNICITRAL-tekster Rättsfall gällande UNICITRAL-texter
CND Commission on Narcotic Drugs FNs narkotikakommission FN:s narkotikakommission
COAG Committee on Agriculture WTOs landbrugskomité WTO:s kommitté för jordbruk
COD Country Operations Division UNDPs afdeling for landoperationer UNDP:s avdelning för landsoperationer
COFI Committee on Fisheries (FAO) FAOs fiskerikomité FAO:s kommitté för fiske
COFO Committee on Forestry (FAO) FAOs skovbrugskomité FAO:s kommitté för skogsbruk
CONGO Conference on Non-Governmental Organizations FNs konference om NGO'er FN:s konferens om frivilligorganisationer
COP Conference of the Parties Lande, som har tilsluttet sig konventioner Länder som anslutit sig till konventioner
COPUOS Committee on the Peaceful Uses of Outer Space FNs komité vedr. fredelig udnyttelse af verdensrummet FN:s rymdkommitté
CPA Comprehensive Plan of Action Omfattende handlingsplan Omfattande handlingsplan
CPC Committee for Programme and Coordination FNs program- og koordineringskomité FN:s program- och samordningskommitté
CPD Comprehensive Programme on Disarmanent FNs omfattende nedrustningsprogram FN:s fullständiga nedrustningsprogram
CPR Committee of Permanent Representatives FNs komité for landenes faste repræsentanter ved FN FN:s kommitté för ländernas ständiga representanter vid FN
CRC Convention on the Rights of the Child FNs konvention om barnets rettigheder FN:s konvention om barnets rättigheter
CSD Commission on Sustainable Development FNs kommission for bæredygtig udvikling FN:s kommission för hållbar utveckling
CSD Commission for Social Development FNs kommission for social udvikling FN:s kommission för social utveckling
CSDT Centre for Science and Technology for Development UNCTADs center for videnskabelig og teknologisk udvikling UNCTAD:s center för utveckling inom vetenskap och teknologi
CSTD Commission on Science and Technology for Development FNs kommission for videnskabelig og teknologisk udvikling FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi
CSW Commission on the Status of Women FNs kommission for kvinders status FN:s kvinnokommission
CTBT Comprehensive Test-Ban Treaty Traktat om fuldstændigt stop for atomprøvesprængninger Fullständigt provstoppsavtal
CWC Chemical Weapons Convention Konvention om kemiske våben Konventionen om kemiska vapen
arrow.gif (1176 bytes)
DAW Division for the Advancement of Women FNs afdeling for fremme af kvinders udvikling FN:s avdelning för främjandet av kvinnors utveckling
DC Developed Countries Industrialiserede lande Industrialiserade länder
DDA Department for Disarmament Affairs FNs afdeling for nedrustningsanliggender FN:s avdelning för nedrustningsärenden
DEPOLIB Depository Libraries of the United Nations System FN-systemets depotbibliotek FN-systemets depåbibliotek
DESA Department of Economic and Social Affairs FNs afdeling for økonomiske og sociale anliggender FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden
DESIPA Department for Economic and Social Information and Policy Analysis FNs afdeling for økonomisk og social information samt politisk analyse FN:s avdelning för ekonomisk och social information samt programanalys
DGO United Nations Development Group Office UNDGs administrative kontor for koordinering i felten UNDG:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå
DGAACS Department of General Assembly Affairs and Conference Services Afdeling for generalforsamlingsanliggender og konferenceservice Avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice
DHL Dag Hammarskjöld Library Dag Hammerskjöld-biblioteket Dag Hammarskjöld-biblioteket
DIMA Division of Information Management and Analysis UNDPs afdeling for forvaltnings-og analyseinformation UNDP:s avdelning för management- och analysinformation
DITC Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities UNCTADs afdeling for international handel med varer og tjenesteydelser UNCTAD:s avdelning för internationell handel med varor och tjänster
DITE Division on Investment, Technology and Enterprise Development UNCTADs afdeling for investeringer, teknologi og virksomhedsudvikling UNCTAD:s avdelning för investeringar, teknologi och företagsutveckling
DM Department of Management FNs forvaltningsafdeling FN:s förvaltningsavdelning
DMFAS Debt Management and Financial Analysis System UNCTADs system for gældsadministration og finansiel analyse UNCTAD:s system för skuldadministration och finansanalys
DOALOS Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea OLAs afdeling for havspørgsmål og havret OLA:s avdelning för havsärenden och havsrätt
DPA Department of Political Affairs FNs politiske afdeling FN:s avdelning för politiska ärenden
DPI Department of Public Information FN-sekretariatets informationsafdeling FN-sekretariatets informationsavdelning
DPKO Department of Peacekeeping Operations FNs afdeling for fredsbevarende operationer FN:s avdelning för fredsbevarande operationer
DRM Division for Resources Mobilization UNDPs afdeling for resursemobilisering (BRSP) UNDP:s avdelning för resursmobilisering (BRSP)
DRPC Division for Resources Planning and Coordination UNDPs afdeling for resurseplanlægning og koordinering UNDP:s avdelning resursplanering och koordinering
DSD Division for Sustainable Development DESAs afdeling for bæredygtig udvikling DESA:s avdelning för hållbar utveckling
DSPD Division for Social Policy and Development DESAs afdeling for socialpolitik og udvikling DESA: avdelning för socialpolitik och utveckling
DSRSG Deputy Special Representative of the Secretary-General Stedfortræder for generalsekretærens særlige repræsentant Ställföreträdare för generalsekreterarens särskilde representant
arrow.gif (1176 bytes)
EAO Executive and Administrative Office DESAs kontor for forvaltning og administration DESA:s kontor för förvaltning och administration
ECA Economic Commission for Africa FNs økonomiske kommission for Afrika FN:s ekonomiska kommission för Afrika
ECDC Economic Cooperation among Developing Countries Økonomisk samarbejde mellem udviklingslande Ekonomiskt samarbete mellan utvecklingsländerna
ECE Economic Commission for Europe FNs økonomiske kommission for Europa FN:s ekonomiska kommission för Europa
ECLAC Economic Commission for Latin America and the Carebbean FNs økonomiske kommission for Latinamerika og Caraibien FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien
ECLAC/LAIA Latin American Integration Association ECLACs forening for latinamerikansk integration ECLAC:s förbund för latinamerikansk integration
ECOMOG Economic Community of West African States’ Monitoring Observer Group ECOMOGs observatørgruppe ECOMOG:s observatörsgrupp
ECOSOC Economic and Social Council Det økonomiske og sociale råd Ekonomiska och sociala rådet
ECOWAS Economic Community of West African States De vestafrikanske staters økonomiske fællesskab Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap
ECU Emergency Coordination Unit FAOs enhed for koordinering af nødsituationer i Pristina FAO:s enhet för kriskoordinering i Pristina
EFA Education for All Uddannelse for alle Utbildning för alla
EMP Environmental Planning and Management (UNEP) UNEPs miljøplanlægning og forvaltning UNEP:s miljöplanering och förvaltning
ENMOD Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques Konvention om forbud mod militær eller anden fjendtlig anvendelse af miljømodifikationsteknik (Miljøkrigskonventionen) FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik
(Miljökrigskonventionen)
ENVP Division for Environmental Programmes UNOPS afdeling for miljøprogrammer UNOPS avdelning för miljöprogram
EOSG Executive Office of the Secretary-General Generalsekretærens kontor Generalsekreterarens kontor
EPA UNOPS’ Expanded Programme of Assistance UNOPS udvidede bistandsprogram UNOPS utvidgade biståndsprogram
EPAU UNHCR’s Evaluation and Policy Analysis Unit UNHCRs enhed for evaluering og politisk analyse UNHCR:s enhet för utvärdering och policyanalys
EPI Expanded Programme on Immunization (WHO) WHOs udvidede vaccinationsprogram WHO:s utvidgade program för vaccinering
EPPG UNHCR’S Emergency Prevention and Preparedness Group UNHCRs gruppe for katastrofeforebyggelse og -beredskab UNHCR:s grupp för katastrofförebyggande och beredskap
EPRS UNHCR’s Emergency Preparedness and Response Section UNHCRs afdeling for katastrofeberedskab og -udrykning UNHCR:s avdelning för katastrofberedskap
EPTA Expanded Programme of Technical Assistance Udvidet program for teknisk assistance Utvidgat program för teknisk assistans
ERD Emergency Response Division UNDPs afdeling for katastrofeberedskab UNDP:s avdelning för katastrofberedskap
ESAF Enhanced Structural Adjustment Facility IMFs udvidede strukturtilpasningorgan IMF:s utvidgade strukturanpassningsfacilitet
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific FNs økonomiske og sociale kommission for Asien og Stillehavet FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet
ESCAP/CCOP Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and South East Asia ESCAPs koordineringskomité for kyst- og fralands geovidenskabelige programmer i Øst- og Sydøstasien ESCAP:s koordineringskommitté för kust- och frånlandsgeovetenskapliga program i Öst- och Sydöstasien
ESCAP/POC Pacific Operations Centre ESCAPs center for FNs indsats i Stillehavet ESCAP:s center för insatser i Stilla havet
ESCAP/SIAP Statistical Institute for Asia and the Pacific ESCAPs statistiske institut for Asien og Stillehavet ESCAP:s statistiska institut för Asien och Stillahavsområdet
ESCWA Economic and Social Commission for West Asia FNs økonomiske og sociale kommission for det Vestlige Asien FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien
ETR United Nations Education and Training Programme FNs uddannelsesprogram FN:s utbildningsprogram
EXCOM UNHCR’s Executive Committee UNHCRs direktionskomité UNHCR:s verkställande kommitté
arrow.gif (1176 bytes)
FALD United Nations Field Administration and Logistics Division FNs afdeling for administration af feltarbejde og logistik FN:s avdelning för administration av fältarbete och logistik
FAO Food and Agriculture Organization FNs organisation for ernæring og landbrug FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
FCA Division for Finances, Control and Administration UNOPS finans-, revisions- og administrationsafdeling UNOPS avdelning för finanser, revidering och administration
FCCC Framework Convention on Climate Change Rammekonvention om klimaændringer FN:s konvention om klimatförändringar
FCTC Framework Convention on Tobacco Control Rammekonvention om tobakskontrol FN:s konvention om tobakskontroll
FGM Female Genital Mutilation Kvindelig omskæring  Kvinnlig könsstympning
FTR Family Tracing and Reintegration Opsporing af familiemedlemmer og reintegration Språrande av familjemedlemmar och reintegration
FUND International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage International konvention for oprettelse af en international fond til erstatning for skaderne efter olieforurening Internationella konventionen för upprättandet av en internationell fond för ersättning för skador efter oljeutsläpp
FUNSA Federation of Staff Association of the United Nations and its Specialized Agencies Forbundet af ansatte i FN og FNs fagorganer Sammanslutningen för FN och fackorganens personal
FWCW United Nations Fourth World Conference on Women FNs fjerde verdenskonference om kvinder FN:s fjärde världskonferens om kvinnor
arrow.gif (1176 bytes)
GA General Assembly FNs generalforsamling FN:s generalförsamling
GAW Global Atmosphere Watch WMOs overvågning af den globale atmosfære WMO:s bevakning av den globala atmosfären
GCOS Global Climate Observing System WMOs globale klimaobservationssystem WMO:s system för global klimatobservation
GDP Gross Domestic Product Bruttonationalprodukt Bruttonationalprodukten
GEENET Global Environmental Epidemiology Network Globalt miljønetværk Globalt nätverk för miljö
GEF Global Environmental Facility UNEPs globale miljøfond UNEP:s globala miljöfond
GEMS Global Environment Monitoring System UNEPs globale miljøovervågningssystem UNEP:s globala miljöövervakningssystem
GEMS/WATER Global Water Quality Monitoring Programme UNEPs globale overvågning af vandkvalitet UNEP:s program för global övervakning av vattenkvalitet
GEO Global Environment Outlook Report UNEPs rapport om global miljøovervågning UNEP:s rapport om global miljöbevakning
GESAMP Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection UNEPs ekspertgruppe for videnskabelige aspekter af maritim miljøbeskyttelse UNEP:s expertgrupp för vetenskapliga aspekter på marint miljöbeskydd
GIS Geographical Information Systems UNEPs geografiske informationssystem UNEP:s geografiska informationssystem
GIWA Global International Waters Assessment UNEPs globale internationale vandvurdering UNEP:s globala internationella vattenutvärdering
GOOS Global Ocean Observing System WMOs globale havobservationssystem WMO:s system för global havsobservation
GPML Global Programme Against Money Laundering UNDCPs globale program mod hvidvaskning af sorte penge UNDCP:s globala program mot tvätt av svarta pengar
GRID Global Resource Information Database UNEPs globale database om resurseinformation UNEP:s globala databas om resursinformation
GSTP Global System of Trade Preferences UNCTADs globale handelspreferencesystem UNCTAD:s globala system för handelsförmåner
GTOS Global Terrestrial Observing System WMOs globale jordobservationssystem WMO:s system för global jordobservation
GWG Gender Working Group UNCTADs gruppe for ligestilling mellem kønnene UNCTAD:s jämställdhetsgrupp
arrow.gif (1176 bytes)
HABITAT (UNCHS) United Nations Centre for Human Settlements FNs bolig- og bebyggelsescenter FN:s boende- och bebyggelsecenter
HC Humanitarian Coordinator Humanitær koordinator Humanitär koordinator
HDI Human Development Index UNDPs indeks for menneskelig udvikling UNDP:s index för mänsklig utveckling
HDR Humanitarian Daily Ration WFPs anbefalede daglige næringsindtag WFP:s rekommenderade dagliga näringsintag
HDRO Human Development Report Office UNDPs kontor for rapporter om menneskelig udvikling UNDP:s kontor för rapporter om mänsklig utveckling
HEP UNHCR/IOM Humanitarian Evacuation Programme UNHCR/IOMs program for humanitær evakuering UNHCR/IOM:s program för humanitär evakuering
HIPC Heavily Indebted Poor Countries Verdensbanken og IMFs særlige tiltag for særligt gældsbetyngede lande Världsbanken och IMF:s särskilda skuldinitiativ för särskilt skuldtyngda länder
HPI Human Poverty Index UNDPs indeks for menneskelig fattigdom UNDP:s index för mänsklig fattigdom
HPS Headquarters Procurement Section Hovedkontorets indkøbsafdeling (OCSS) Huvudkontorets anskaffningsavdelning (OCSS)
HR Human Rights Menneskerettigheder Mänskliga rättigheter
HRFOR High Commissioner for Human Rights Field Operation in Rwanda FNs højkommissær for feltopgaver om menneskerettigheder i Rwanda FN:s högkommissionär för fältuppdrag rörande mänskliga rättigheter i Rwanda
HRI Human Rights Instruments Benævnelse for konventioner og forklaringer om menneskerettigheder Benämning för konventioner och förklaringar inom mänskliga rättigheter
HST Health Statistics WHOs sundhedsstatistik WHO:s hälsostatistik
HWRP Hydrology and Water Resources Programme WMOs program for hydrologi og vandresurser WMO:s program för hydrologi och vattenresurser
arrow.gif (1176 bytes)
IACSD Inter-agency Committee on Sustainable Development Den koordinerende komité for bæredygtig udvikling ACC:s koordinerade kommittén för hållbar utveckling
IACWGE Inter-Agency Committee on Women and Gender Equity ACCs koordinerende komité for kvinder og ligestilling mellem kønnene ACC:s koordinerade kommitté för kvinnor och jämlikhet
IAEA International Atomic Energy Agency Den internationale atomenergiorganisation Internationella atomenergiorganet
IAG International Advisory Group Den internationale rådgivergruppe Internationella rådgivargruppen
IAPSO Inter-Agency Procurement Services Office FNs koordinerende indkøbskontor FN:s inköpskontor
IAS United Nations University Institute of Advanced Studies FNs-universitetets institut for videregående studier FN-universitetets institut för högre studier
IASC Inter-agency Standing Committee FNs permanente koordineringskomité FN:s permanenta samordningskommitté
IBRD International Bank for Reconstruction and Development Den internationale bank for genopbygning og økonomisk udvikling (Verdensbanken) Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (Världsbanken)
ICAO International Civil Aviation Organization Den internationale organisation for civil luftfart Internationella civila luftfartsorganisationen
ICC International Criminal Court Den internationale straffedomstol Internationella brottsmålsdomstolen
ICDAIT International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficing UNDCPs internationale konference om stofmisbrug og ulovlig handel UNDCP:s internationella konferens om drogmissbruk och olaga handel
ICDB International Children’s Day of Broadcasting Den internationale børnedag for radio/TV-udsendelser Internationella barndagen för radio/TV-sändningar
ICDC UNICEF’s International Child Development Centre UNICEFs internationale center for børns udvikling UNICEF:s internationella center för barns utveckling
ICFY International Conference on the Former Yugoslavia FNs internationale konference om det tidligere Jugoslavien FN:s internationella konferens om f.d. Jugoslavien
ICGFI International Consultative Group on Food Irradiation FAOs internationale rådgivende gruppe vedr. bestråling af fødevarer FAO:s internationella konsultativa grupp för bestrålning av livsmedel
ICJ International Court of Justice Den internationale domstol Internationella domstolen
ICPD International Conference on Population and Development FNs konference om befolkning og udvikling FN:s konferens om befolkning och utveckling
ICS Information Centres Service DPIs center for informationsservice DPIs center för informationsservice
ICSAB International Civil Service Advisory Board FNs rådgivende organ for international statsadministration FN:s rådgivande styrelse för internationell civilförvaltning
ICSC International Civil Service Commission Den internationale tjenestemandskommission FN:s avdelning för personalärenden
ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda Det internationale krigsforbrydertribunal for Rwanda Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i Rwanda
ICTY International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Det internationale krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i f.d. Jugoslavien
IDA International Development Association Den internationale udviklingssammenslutning Internationella utvecklingsfonden
IDB Industrial Development Board UNIDOs styrelsesråd UNIDO:s styrelse
IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction Det internationale årti for reduktion af naturkatastrofer Internationella årtiondet för att reducera naturkatastrofer
IDP Internally Displaced Person Internt fordrevne/tvangsforflyttede personer Inrikes tvångsförflyttade personer/internflyktingar
IDS International Development Strategy FNs internationale udviklingsstrategi FN:s internationella utvecklingsstrategi
IEFR International Emergency Food Reserve WFPs internationale nødreserve af fødevarer WFP:s internationella krisreserv för livsmedel
IETC International Environmental Technology Centre UNEPs internationale miljøteknologiske center UNEP:s internationella miljöteknologiska center
IFAD International Fund for Agricultural Development Den internationale landbrugsfond Internationella jordbruksutvecklingsfonden
IFC International Finance Corporation Den internationale finansieringsinstitution Internationella finansieringsbolaget
IFOR Implementation Force Den multilaterale implementeringsstyrke i Bosnien-Hercegovina ledet af NATO Multilaterala implementeringsstyrkor i Bosnien-Hercegovina ledda av NATO
IFUP International Forum on Urban Poverty UNEPs eller HABITATs internationale forum om urban fattigdom UNEP eller HABITAT:s internationella forum om urban fattigdom
IGE Intergovernmental Group of Experts FNs mellemstatslige ekspertgruppe FN:s mellanstatliga expertgrupp
IGO Intergovernmental Organization Mellemstatslig organisation Mellanstatlig organisation
IHP International Hydrological Programme UNESCOs internationale hydrologiprogram UNESCO:s internationella hydrologiprogram
IIST United Nations University International Institute for Software Technology FN-universitetets institut for softwareteknologi FN-universitetets institut för softwareteknologi
ILANUD United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders FNs latinamerikanske institut for forebyggelse af kriminalitet og behandling af lovovertrædere FN:s latinamerikanska institut för brottsförbyggande och kriminalvård
ILC International Law Commission FNs folkeretskommission FN:s kommission för internationell rätt
ILO International Labour Organization Den internationale arbejdsorganisation Internationella arbetsorganisationen
ITC International Training Centre of the ILO ILOs internationale uddannelsescenter ILO:s internationella utbildningscenter
IMF International Monetary Fund Den internationale valutafond Internationella valutafonden
IMO International Maritime Organization Den internationale søfartsorganisation Internationella sjöfartsorganisationen
INC Intergovernmental Negotiating Committee FNs mellemstatslige forhandlingskomité FN:s kommitté för förhandlingar mellan stater
INCB International Narcotics Control Board Det internationale narkotikakontrolråd Internationella narkotikakontrollstyrelsen
INFOTERRA UNEP International Environment Information System UNEPs internationale netværk for miljøinformation UNEP:s internationella nätverk för miljöinformation
INIA International Institute on Ageing FNs internationale institut for aldring FN:s internationella institut för åldrande
INMARSAT Convention on the International Mobile Satellite Organization Konvention om den internationale satellitorganisation indenfor søfart Konventionen om den internationella satellitorganisationen inom sjöfart
INRA United Nations University Institute for Natural Resources in Africa FN-universitetets institut for naturresurser i Afrika FN-universitetets institut för naturtillgångar i Afrika
INSARAG International Search and Rescue Advisory Group Den rådgivende internationale eftersøgnings- og redningsgruppe Rådgivande gruppen för internationella spanings- och räddningsgruppen
INSTRAW International Research and Training Institute for the Advancement of Women Det internationale forsknings- og uddannelsesinstitut for kvinder FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling
INTECH United Nations University Institute for New Technologies FN-universitetets institut for ny teknologi FN-universitetets institut för ny teknologi
INWEH United Nations University International Network on Water, Environment and Health FN-universitetets internationale netværk for vand, miljø og sundhed FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa
IOC Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCOs mellemstatslige oceanografiske kommission UNESCO:s mellanstatliga oceanografiska kommission
IPC Integrated Programme for Commodities UNCTADS integrerede program for råvarer UNCTAD:s enhetliga program för råvaror
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change FNs mellemstatslige panel for klimaændring FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring
IPCS International Programme on Chemical Safety WHOs internationale program for kemisk sikkerhed WHO:s internationella program för kemisk säkerhet
IPDC International Programme for the Development of Communications UNESCOs internationale program for kommunikationsudvikling UNESCO:s internationella program för utveckling av kommunikation
IPEC ILO International Programme for the Elimination of Child Labour ILOs internationale program for afskaffelse af børnearbejde ILO:s internationella program för avskaffande av barnarbete
IPTF United Nations International Police Task Force FNs internationale politistyrke i Bosnien-Hercegovina FN:s internationella polisstyrka i Bosnien och Hercegovina
IRIN Integrated Regional Information Network FNs integrerede regionale informationsnetværk FN:s integrerade regionala informationsnätverk
ISA International Seabed Authority FNs internationale havbundsorgan FN:s internationella instans för havsbottnen
ISBA International Seabed Area FNs internationale havsbundsområde FN:s internationella havsbottensområde
ISMUN International Student Movement for the United Nations Den internationale studenterforening for FN Internationella studentrörelsen för FN
ITC International Trade Center Det internationale handelscenter UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum
ITLOS International Tribunal for the Law of the Sea FNs internationale havretsdomstol FN:s internationella domstol för havsrätt
ITSD Information Technology Services Division FNs afdeling for informationsteknologi FN:s avdelning för informationsteknologiverksamhet (DM)
ITU International Telecommunication Union Den internationale telekommunikationsunion Internationella teleunionen
IUC Information Unit for Conventions UNEPs informationsenhed for konventioner UNEP:s informationsenhet för konventioner
IWY International Women’s Year Det internationale kvindeår Internationella kvinnoåret
IYC International Year of the Child Det internationale børneår Internationella barnåret
IYCP International Year for the Culture of Peace Det internationale år for fredskultur Internationella året för fredskultur
IYDP International Year of Disabled Persons Det internationale år for handicappede personer Internationella året för handikappade personer
IYF International Year of the Family Det internationale familieår Internationella familjeåret
IYO International Year of the Ocean Det internationale år for verdenshavene Internationella året för världshaven
IYOP International Year of Older Persons Det internationale ældreår Internationella äldreåret
IYV International Year of Volunteers Det internationale år for volontører Internationella året för volontärarbete
IYSH International Year of Shelter for the Homeless Det internationale år for ly ti de hjemløse Internationella året för hemlösa
arrow.gif (1176 bytes)
JECFA Joint Expert Committee on Food Additives (FAO/WHO) FAO og WHOs fælles ekspertkomité vedr. tilsætningsstoffer i fødevarer FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser
JIU Joint Inspection Union FNs fælles inspektionsenhed FN:s inspektionsenhet
JPO Junior Professional Officer Juniorrådgiver Juniorrådgivare
JRPU UNDP/UNHCR Joint Reintegration Programming Unit UNDP og UNHCRs fælles enhed for reintegrationsenhed UNDP/UNHCR:s gemensamma enhet för reintegreringsprogrammering
JUNIC Joint UN Information Committee Den fælles informationskomité for alle FNs organer, programmer og organer Informationskommittén för alla FN-organ, -program och -organisationer
arrow.gif (1176 bytes)
KFOR Kosovo Force Kosovo-styrkerne (NATO) Kosovostyrkorna (NATO)
arrow.gif (1176 bytes)
LAC Division for Latin America and the Caribbean UNOPS' afdeling for Latinamerika og Caraibien UNOPS avdelning för Amerika och Karibien
LDC Least Developed Countries De mindst udviklede lande (MUL) Minst utvecklade länder (MUL)
LOS Law of the Sea Havret Havsrätt
LPA Local Plans of Action Lokale handlingsplaner Lokala handlingsplaner
LPD Library and Publications Division DPIs biblioteks- og publikationsafdeling DPI:s biblioteks- och publikationsavdelning
LTP Long-Term Plan(ning) Langsigtet planlægning Långsiktig planering
arrow.gif (1176 bytes)
MACC Mine Action Coordination Centre FNs center for koordinering af minerydning FN:s center för koordinering av minhantering
MAB Man and the Biosphere Conference UNEPs konference om mennesket og biosfæren UNEP:s konferens om människan och biosfären
MAG Mine Advisory Group Den rådgivende gruppe i minerydningsspørgsmål Rådgivande gruppen i minfrågor
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Den internationale konvention til forebyggelse af forurening fra skibe Internationella konventionen för förebyggandet av föroreningar från fartyg
MBS Monthly Bulletin of Statistics FNs statistiske månedsrapport FN:s statistiska månadsrapport
MD Media Division FNs medieafdeling FN:s mediaavdelning
MDB Multilateral Development Banks De multilaterale udviklingsbanker Multilaterala utvecklingsbanker
MDGD Management Development and Governance Division UNDPs afdeling for udvikling gennem demokrati UNDP:s avdelning för utveckling inom demokratisk samhällsstyrning
MICAH International Civilian Support Mission in Haiti FNs internationale civile støttemission i Haiti FN:s internationella civila stödstyrka i Haiti
MICIVIH United Nations/Organization of American States International Civilian Mission in Haiti FNs og OAS' civile observatørmission i Haiti FN:s/OAS civila observatörsstyrka i Haiti
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency Organisationen for multilaterale investeringsgarantier Organisationen för multilaterala investeringsgarantier
MINUGUA United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala FNs mission for overvågning af menneskerettigheder i Guatemala FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala
MINURCA United Nations Mission in the Central African Republic FNs mission i Den Centralafrikanske Republik FN:s observatörsstyrka i Centralafrikanska republiken
MINURSO United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara FNs operation til organisering af en folkeafstemning i Vestsahara FN:s observatörsstyrka för valövervakning i Västsahara
MINUSAL Mission of the United Nations in El Salvador FNs mission i El Salvador FN:s observationsstyrka i El Salvador
MIPONUH United Nations Civilian Police Mission in Haiti FNs civile politistyrke i Haiti FN:s civila polisstyrka i Haiti
MONUA United Nations Observer Mission in Angola FNs observatørmission i Angola FN:s observatörsstyrka i Angola
MONUC United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo FNs organisationsmission i Den demokratiske republik Congo FN:s mission i den Demokratiska Republiken Kongo
MOU Memorandum of Understanding Aftale mellem FN og en stat Avtal mellan FN och en stat
MSD Medical Services Division FNs medicinske afdeling FN:s avdelning för läkarvård
arrow.gif (1176 bytes)
NADAF United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s FNs nye dagsorden for udvikling i Afrika i 1990'erne FN:s nya dagordning för Afrikas utveckling på 1990-talet
NGLS United Nations Non-governmental Liaison Service FNs kontor for NGO'er FN:s kontor för frivilligorganisationer
NGO Non-Governmental Organization Frivillig organisation, NGO Frivilligorganisation
NIC Newly Industrialized Countires Nyligt industrialiserede lande Nyligen industrialiserade länder
NPA National Plans of Action Nationale handlingsplaner Nationella handlingsplaner
NPEP National Poverty Eradication Plan National plan for udryddelse af fattigdom Nationell plan för fattigdomsutrotning
NPT Non-Proliferation Treaty Ikke-spredningsaftalen Icke-spridningsfördraget
NUSS Nuclear Safety Standards IAEAs normer for kernevåbensikkerhed IAEA:s normer för kärnvapensäkerhet
arrow.gif (1176 bytes)
OASG Office of the Assistant Secretary-General Assisterende generalsekretærs kontor Kontoret för biträdande generalsekreteraren
OB Office of Budget UNDPs budgetkontor UNDP:s budgetkontor
OC Organizational Committee of the ACC Den asiatisk-afrikanske juridisk rådgivende komités organisatoriske komité ACC:s organisatoriska kommitté
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs FNs kontor for koordinering af humanitær nødhjælp FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp
ODA Official Development Assistance Officiel statslig udviklingsbistand Officiellt statligt utvecklingsbistånd
ODCCP United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention FNs kontor for narkotikakontrol og kriminalitetsbekæmpelse FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning
ODPR Office for Displaced Persons and Refugees FNs kontor for tvangsforflyttede personer og flygtninge FN:s kontor för tvångsförflyttade personer och flyktingar
ODS Office of Develoment Studies UNDPs kontor for udviklingsstudier UNDP:s kontor för utvecklingsstudier
OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Kontoret for FNs højkommissariat for menneskerettigheder Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
OHR Office of Human Resources UNDPs personaleafdeling UNDP:s personalavdelning
OHRM Office of Human Resources Management FNs personaleafdeling FN:s personalavdelning (DM)
OILPOL International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil Den internationale konvention om forebyggelse af havforurening pga. olie Internationella konventionen om förhindrande av havsförorening orsakad av olja
OIOS Office of Internal Oversight Services FNs kontor for internt tilsyn FN:s kontor för intern översyn
OIP Office of the Iraq Programme Kontoret for FNs Irak-program Kontoret för FN:s Irak-program
OLA Office of Legal Affairs FNs juridiske afdeling FN:s avdelning för juridiska ärenden
OLS United Nations Operation Lifeline Sudan FNs nødhjælpsoperation i Sudan FN:s hjälpoperation i Sudan
ONUC United Nations Operation in the Congo FNs operation i Den demokratiske republik Congo FN:s operation i den Demokratiska Republiken Kongo
ONUCA United Nations Observer Group in Central America FNs observatørgruppe i Centralamerika FN:s observatörsgrupp i Centralamerika
ONUMOZ United Nation Operation in Mozambique FNs operation i Mozambique FN:s operation i Moçambique
ONUSAL United Nations Observer Mission in El Salvador FNs observatørstyrke i EL Salvador FN:s observatörsstyrka i El Salvador
OOSA Office for Outer Space Affairs FNs kontor for spørgsmål om fredelig udnyttelse af Verdensrummet FN:s kontoret för frågor beträffande yttre rymden
OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Organisationen for forbud mod kemiske våben Organisationen för förbud mot kemiska vapen
OPRC International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation Den internationale konvention om beredskab, reaktion og samarbejde ved olieforurening Internationella konventionen om beredskap vid oljeutsläpp, reaktion och samarbete
OSG Office of the Secretary-General Generalsekretærens kontor Generalsekreterarens kontor
OSSG Office of the Spokesman for the Secretary-General Kontoret for generalsekretærens talsmand Kontoret för generalsekreterarens talesman
OUSG Office of the Under-Secretary-General Undergeneralsekretærens kontor Undergeneralsekreterarens kontor
arrow.gif (1176 bytes)
PAHO Pan American Health Office/Regional Office for the Americas of the WHO WHOs regionale kontor for Nord-, Mellem- og Sydamerika WHO:s regionala kontor för Nord-, Mellan- och Sydamerika
PBC Programme and Budget Committee UNIDOs program- og budgetkomité UNIDO:s program- och budgetkommitté
PCA Permanent Court of Arbitration Den permanente voldgiftsdomstol Permanenta skiljedomstolen
PCB UNAIDS/Programme Coordination Board UNAIDS-programmets koordinerende kommission UNAIDS:s styrelse för programkoordinering
PCNICC Preparatory Commission for the International Criminal Court Den internationale straffedomstols forberedende kommission Förberedande kommissionen för den internationella brottmålsdomstolen
PCPB Post-Conflict Peace-Building Fredsopbygning efter en konflikt Fredsuppbyggande efter en konflikt
PD Procurement Division FNs indkøbsafdeling i New York FN:s inköpsavdelning i New York (DM)
PFA Platform for Action Handlingsplan Handlingsplan
PIC Prior Informed Consent Tidligere meddelt samtykke (fremgangsmåde for visse kemikalier og bekæmpelsesmidler i international handel Tidigare meddelat samtycke (Tillvägagångssätt för vissa kemikalier och bekämpningsmedel inom internationell handel)
PIP Peace Implementation Programme UNRWAs program for fredsskabelse i Israel/Palæstina UNRWA:s program för fredsbevarande
PIU Public Inquiries Unit DPIs enhed for information ved henvendelser fra offentligheden DPI:s enhet för information för allmänheten
PKO Peace-Keeping Operation Fredsbevarende operation Fredsbevarande operation
POC Pacific Operations Centre ESCAPs center for indsats i Stillehavet ESCAP:s center för insatser i Stilla havet
POPIN United Nations Population Information Network FNs netværk for befolkningsinformation FN:s nätverk för befolkningsinformation
PPBA Office of Programme Planning, Budget and Accounts Kontoret for programplanlægning, budget og bogføring Kontoret för programplanering, budget och bokföring (DM)
PPBD Programme Planning and Budget Division FNs afdeling for programplanlægning og budget FN:s avdelning för programplanering och budget (DM)
PPI Division for Planning and Public Information UNOPS afdeling for planlægning og information UNOPS avdelning för planering och information
PTD Procurement and Transportation Division FNs afdeling for indkøb og transport FN:s avdelning för inköp och transport
arrow.gif (1176 bytes)
RBM Roll Back Malaria UNICEF, WHO, UNDP og Verdensbankens projekt for at reducere malaria UNICEF, WHO, UNDP och Världsbankens "reducera malaria-projekt"
RCNYO United Nations Regional Commissions New York Office New York-kontoret for FNs regionale kommissioner New York-kontoret för FN:s regionala kommissioner
RDD Research and Development Division HABITATs forsknings- og udviklingsafdeling HABITAT:s avdelning för forskning och utveckling
RDMHQ Rapidly Deployable Mission Headquarters FNs missionshovedkvarter for fredsbevarende styrker, som hurtigt etableres i felten FN:s högkvarter som snabbt etableras i fält
RMTC WMO Regional Meteorological Training Centres WMOs regionale meteorologiske uddannelsescenter WMO:s regionala meteorologiska utbildningscenter
ROA UNEP’s Regional Office for Africa UNEPs regionskontor for Afrika UNEP:s regionalkontor för Afrika
ROLAC UNEP’s Regional Office for Latin America and the Carribean UNEPs regionskontor for Latinamerika og Caraibien UNEP:s regionalkontor för Latinamerika och Karibien
arrow.gif (1176 bytes)
SALVAGE International Convention on Salvage Den internationale konvention om bjærgning Internationella konventionen om bärgning
SAR International Convention on Maritime Search and Rescue Den internationale konvention om maritim eftersøgning og bjærgning Internationella konventionen om sjöräddning och bärgning
SARD Sustainable Agriculture and Rural Development Bæredygtig udvikling indenfor landbrug og i landsbyer Hållbar utvekling inom jordbruk och landsbyggd
SC Security Council FNs sikkerhedsråd FN:s säkerhetsråd
SCP Sustainable Cities Programme UNEP og HABITATs program for bymiljø UNEP och HABITAT:s program för städernas miljö
SDNP Sustainable Development Networking Programme UNEPs netværksprogram for bæredygtig udvikling UNEP:s nätverksprogram för hållbar utveckling
SEED Division for Sustainable Energy and Environment UNDPs afdeling for bæredygtig energi og miljø UNDP:s avdelning för hållbar energi och miljö
SEPED Social Development and Poverty Elimination Division UNDPs afdeling for social udvikling og fattigdomsbekæmpelse UNDP:s avdelning för social utveckling och fattigdomsbekämpning
SEPHA Special Emergency Programme for the Horn of Africa Særligt nødhjælpsprogram for Afrikas horn Särskilda krisprogrammet för Afrikas horn
SFOR Stabilization Force FNs multilaterale stabiliseringsstyrke i Bosnien-Hercegovina ledet af NATO FN:s multilaterala stabiliseringsstyrkor i Bosnien-Hercegovina ledda av NATO
SHD Sustainable Human Development Bæredygtig menneskelig udvikling Hållbar mänsklig utveckling
SIAP Statistical Institute for Asia and the Pacific ESCAPs statistiske institut for Asien og Stillehavet ESCAP:s statistiska institut för Asien och Stillahavsområdet
SIDS Small Island Developing States Små ø-udviklingslande Små ö-utvecklingsländer
SIDSPOA Small Island Developing States Programme of Action FNs handlingsprogram for små ø-udviklingslande FN:s handlingsprogram för små ö-utvecklingsländer
SIGHT Summary Information on Global Health Trends WHOs sammenfattende information om globale sundhedstendenser WHO:s sammanfattade information om globala hälsosituationer
SITE Division for Services Infrastructure for Development and Trade Efficiency UNCTADs afdeling for udvikling af infrastruktur for at fremme handelseffektivitet UNCTAD:s avdelning för utveckling av infrastruktur för främjande av handelseffektivitet
SMEs Small- and medium-scale enterprises Små og mellemstore virksomheder Små- och medelstora företag
SMF/LDC Special Measures Fund for the Least Developed Countries FNs særlige fond for foranstaltninger i de mindst udviklede lande FN:s särskilda fond för åtgärder i de minst utvecklade länderna
SNA System of National Accounts FNs system af statsfinanser FN:s system statsfinanser
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea Den internationale konvention om sikkerhed til søs Internationella konventionen om säkerhet till sjöss
SOPAC South Pacific group of countries: Australia; Federated States of Micronesia; Fiji; Marshall Islands; New Zealand; Papua New Guinea; Samoa and Vanuatu Gruppen af lande i det sydlige Stillehav Gruppen av länder i södra Stillahavsområdet
SPA Worlds Bank Special Programme of Assistance for Sub-Saharan Africa Verdensbanken særlige program for lande syd for Sahara Världsbankens särskilda program för länder söder om Sahara
SPAW

Strategic Plan for the Advancement of Women

Strategisk plan til fremme af kvinders udvikling

Strategisk plan för jämställdhet

SPAW Specially Protected Areas and Wildlife UNEPs særligt beskyttede områder og dyreliv UNEP:s särskilda skyddade områden och naturliv
SPD Division for Special Programmes Development UNOPS afdeling for udvikling af specialprogrammer UNOPS specialprogramsutveckling
SPDC Special Political and Decolonization Committee Den særlige komité for politik og afkolonisering (den fjerde komité) Särskilda politiska och avkoloniseringsutskottet (fjärde utskottet)
SPFS Special Programme for Food Security FAOs særlige program for fødevaresikkerhed  FAO:s särskilda program för tillgången till livsmedel
SPLOS State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea Stater, som har underskrevet FNs havretskonvention De stater som anslutit sig till FN- konventionen om havsrätt
SRDC Subregional Development Centre FNs subregionale udviklingscenter FN:s subregionala utvecklingscenter
SRSG Special Representative of the Secretary-General Generalsekretærens særlige repræsentant Generalsekreterarens särskilde representant
SSD Specialist Services Division FNs specialistafdeling FN:s avdelning för specialistverksamhet (DM)
SSOD

(I, II & III)

Special Session on Disarmament FNs generalforsamlings ekstraordinære samlinger om nedrustning FN:s generalförsamlings särskilda möte om nedrustning
START Strategic Arms Reduction Talks Amerikansk-sovjetiske forhandlinger om nedskæringer på strategiske kernevåben Samtal om nedskärningar av strategiska kärnvapen
STAT Statistical Division DESAs statistiske afdeling DESA:s statistiska avdelning
STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Den internationale konvention om normer for uddannelse, certificering og udkig for søfolk Internationella konventionen om normer för övning, intyg och vakt för sjöfolk
STCW-F International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel Den internationale konvention om normer for uddannelse, certificering og udkig for fiskere på fiskefartøjer  Internationella konventionen för normer för övning, intyg och vakt för personal på fiskefartyg
SUA

 

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation FNs konvention om sikkert sømandskab  FN:s konvention för säker sjöfart
SUTCDC Special Unit for Technical Cooperation Among Developing Countries UNDPs særlige enhed for teknisk samarbejde mellem udviklingslande UNDP:s särskilda enhet för tekniskt samarbete mellan u-länder
arrow.gif (1176 bytes)
TA Technical Advisers UNDPs tekniske rådgivere UNDP:s tekniska rågdivare
TC Trusteeship Council FNs formynderskabsråd FN:s förvaltarskapsråd
TCDC Technical Cooperation Among Developing Countries Fagligt samarbejde mellem udviklingslandene (UNDP) Tekniskt samarbete mellan u-länder (UNDP)
TCO WMO Technical Cooperation Programme WMOs program for teknisk samarbejde WMO:s program för tekniskt samarbete
TCPC Technical Committee for Programme and Coordination WTOs tekniske program- og koordineringskomité WTO:s tekniska kommitté för program och koordinering
TDB Trade and Development Board UNCTADs styrelsesråd UNCTAD:s styrelse
TED Translation and Editorial Division FNs oversættelses- og redigeringsafdeling (DGAACS) FN:s översättnings- och redigeringsavdelning (DGAACS)
TOGA Tropical Ocean and Global Atmosphere Programme WMOs program for tropisk hav og global atmosfære WMO:s program för tropiska hav och global atmosfär (WCRP)
TOKTEN Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals UNDPs program for formidling af viden gennem udlændinge UNDP:s program för kunskapsöverföring genom utvandrare
TREAS Treasury Division UNDPs finansafdeling UNDP:s finansavdelning
TRIPS WTO/UNCTAD Trade-Related Aspects of Intellectuel Property Rights Handelsrelaterede aspekter af den intellektuelle ejendomsret (WTO/UNCTAD) Handelsrelaterade aspekter av den inteellektuella äganderätten (WTO/UNCTAD)
TSD Technology Services Division UNDPs tekniske afdeling UNDP:s avdelning för tekniktjänster
TT Travel and Transport Service FNs rejse- og transportafdeling (DM) FN:s rese- och transporttjänst (DM)
arrow.gif (1176 bytes)
UMP Urban Management Programme HABITATs handlingsprogram for byer HABITAT:s handlingsprogram för städer
UN United Nations De Forenede Nationer Förenta Nationerna
UN/CEFACT United Nations Centre for the Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport FNs center for lettelse af fremgangsmåder og praksis ved administration, handel og transport FN:s center för underlättande av tillvägagångssätt och praxis vid administration, handel och transport
UNA United Nations Association FN-forbundet FN-förbundet
UNAFRI United Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders FNs Afrika-institut for kriminalitetsbekæmpelse og behandling af lovovertrædere FN:s afrikainstitut för brottsbekämpning och kriminalvård
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS FNs AIDS-program FN:s aids-program
UNAIDS/PCB Programme Coordination Board UNAIDSs ledelse af programkoordinering UNAIDS:s styrelse för programkoordinering
UNAMA United Nations Assistance Mission to Afghanistan FNs mission til assistance for Afghanistan FN:s stöduppdrag i Afghanistan
UNAMIC United Nations Advance Mission in Cambodia FNs formission i Cambodia FN:s förberedande styrka i Kambodja
UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda FNs støttemission i Rwanda FN:s stödstyrka i Rwanda
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone FNs observatørmission i Sierra Leone FN:s fredsbevarande styrka i Sierra Leone
UNARDOL United Nations Assistance for the Reconstruction and Development of Lebanon FNs støtte til genopbygning og udvikling i Libanon FN:s bistånd till Libanons återuppbyggnad och utveckling
UNASOG United Nations Aouzou Strip Observer Group FNs observatørgruppe på Aouzouremsan FN:s observatörsgrupp på Aouzouremsan
UNAT United Nations Administrative Tribunal FNs administrative tribunal FN:s förvaltningsdomstol
UNAVEM United Nations Angola Verification Mission FNs verifikationsmission i Angola FN:s kontrollstyrka i Angola
UNBISnet United Nations Bibliographic Information System FNs bibliografiske informationssystem FN:s bibliografiska informationssystem
UNCA United Nations Correspondents Association FNs korrespondentforening FN:s sammanslutning för korrespondenter
UNCC United Nations Compensation Commission FNs erstatningskommission i Irak FN:s skadeståndskommission i Irak
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification FNs konvention om bekæmpelse af ørkenspredning FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning
UNCCP United Nations Conciliation Commission for Palestine FNs mæglingskommission for Palæstina FN:s medlingskommission för Palestina
UNCDF United Nations Capital Development Fund FNs kapitaludviklingsfond FN:s fond för utveckling av kapital
UNCED United Nations Conference on Environment and Development FNs konference om miljø og udvikling (Rio-konferencen) FN:s konferens om miljö och utveckling (Rio-konferensen)
UNCIP United Nations Commission for India and Pakistan FNs kommission for Indien og Pakistan FN:s kommission för Indien och Pakistan
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law FNs kommission for international handelsret FN:s kommission för internationell handelsrätt
UNCIVPOL United Nations Civilian Police FNs civile politistyrke FN:s civilpolis
UNCJIN United Nations Crime and Justice Information Network FNs netværk for information om kriminalitet og strafferet FN:s nätverk för information om brott och straffrätt
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea FNs havretskonvention FN-konventionen om havsrätt
UNCOPUOS United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space FNs komité for fredelig udnyttelse af Verdensrummet FN:s rymdkommitté
UNCPCJP United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme FNs program for kriminalitetsforebyggelse og strafferet FN:s program för brottsförebyggande och straffrätt
UNCRD United Nations Centre for Regional Development FNs center for regional udvikling FN:s center för regional utveckling
UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia FNs forsoningsoperation i Kroatien FN:s förtroendeskapande styrka i Kroatien
UNCSAT United Nations Conference on Science and Technology FNs konference om videnskab og teknologi FN:s konferens om vetenskap och teknologi
UNCSTD United Nations Conference on Science and Technology for Development FNs konference om videnskab og teknologi for udvikling FN:s konferens om vetenskap och teknologi för utveckling
UNCSW United Nations Commission on the Status of Women FNs kvindestatuskommission FN:s kvinnokommission
UNCT United Nations Country Team FNs feltarbejdere FN:s fältarbetare
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development FNs konference for handel og udvikling FN:s konferens om handel och utveckling
UNCTAD X Tenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development FNs tiende konference om handel og udvikling FN:s tionde konferens om handel och utveckling
UNCUEA United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance FNs center for akut miljøhjælp FN:s center för brådskande miljöhjälp
UNCURK United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea FNs kommission for genforening og rehabilitering af Korea FN:s kommission för Koreas enande och återuppbyggnad
UNDAF United Nations Development Assistance Framework FNs ramme for udviklingsbistand FN:s ramverk för utvecklingssamarbete
UNDAW United Nations Division for the Advancement of Women FNs afdeling for fremme af kvinders udvikling FN:s avdelning för jämställdhet
UNDC United Nations Disarmament Commission FNs nedrustningskommission FN:s nedrustningskommission
UNDCP United Nations International Drug Control Programme FNs narkotikakontrolprogram FN:s narkotikakontrollprogram
UNDG United Nations Development Group FNs udviklingsgruppe for koordinering i felten  FN:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå
UNDHL United Nations Dag Hammarskjölds Library Dag Hammerskjold-biblioteket Dag Hammarskjöldsbiblioteket
UNDMT United Nations Disaster Management Team FNs katastrofehåndteringsteam FN:s katastrofhanteringsteam
UNDOC United Nations Documents Index FNs indeks til registrering af dokumenter FN:s index över dokument
UNDOF United Nations Disengagement Observer Force FNs overvågningsstyrke for troppeadskillelse i Mellemøsten (Israel-Syrien) FN:s övervakningsstyrka för truppåtskillnad (Israel – Syrien)
UNDP United Nations Development Programme FNs udviklingsprogram FN:s utvecklingsprogram
UNDP/GEMS UNDP Global Environment Monitoring System UNDPs globale miljøovervågningssystem UNDP:s globala system för miljöövervakning
UNEF United Nations Emergency Force FNs beredskabsstyrke FN:s beredskapsstyrka
UNEP United Nations Environment Programme FNs miljøprogram FN:s miljöprogram
UNEP/ROA UNEP’s Regional Office for Africa UNEPs regionale kontor for Afrika UNEP:s regionala kontor för Afrika
UNEP-IE United Nations Environment Programme Industry and Environment Centre UNDPs industri- og miljøcenter UNDP:s industri- och miljöcenter
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization FNs organisation for uddannelse, videnskab og kultur FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur
UNESCO/IHP International Hydrological Programme UNESCOs internationale hydrologiprogram UNESCO:s internationella hydrologiprogram
UNESCO/IOC Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCOs mellemstatslige oceanografiske kommission UNESCO:s mellanstatliga oceanografiska kommission
UNESCO/IPDC International Programme for the Development of Communications UNESCOs internationale program for kommunikationsudvikling UNESCO:s inernationella program för utveckling av kommunikation
UNESCO/WDCD Intergovernmental Committee for the World Decade for Cultural Development UNESCOs mellemstatslige komité for verdens årti for kulturel udvikling UNESCO:s mellanstatliga kommitté för världens årtionde för kulturell utveckling
UNFALD United Nations Field Administration and Logistics Division FNs uddannelses- og undervisningsprogram for det sydlige Afrika FN:s administation och logistik i fält
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change FNs rammekonvention om klimaændringer FN:s konvention om klimatförändring
UNFICYP United Nations Force in Cyprus FNs fredsbevarende styrke på Cypern FN:s styrka på Cypern
UNFIP United Nations Fund for International Partnerships FNs fond for internationalt samarbejde, som administrerer donationer til FN Fond som administerar donationer till FN:s verksamhet
UNFPA United Nations Population Fund FNs fond for befolkningsaktiviteter FN:s befolkningsfond
UNFSTD United Nations Fund for Science and Technology for Development FNs fond for udvikling af videnskab og teknologi FN:s fond för utveckling inom vetenskap och teknologi
UNGASS Special Session of the General Assembly Generalforsamlingens særlige samling Generalförsamlingens särskilda möte
UNGCI United Nations Guards Contingent in Iraq FNs troppekontingentbevogtning i det nordlige Irak FN:s styrka i norra Irak
UNGEGN United Nations Group of Experts on Geographical Names FNs ekspertgruppe i geografiske navne FN:s expertgrupp beträffande gegrafiska namn
UNGIWG United Nations Geographic Information Working Group FNs arbejdsgruppe for geografisk information FN:s arbetsgrupp för geografisk information
UNGOMAP United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan FNs mæglingsmission i Afghanistan og Pakistan FN:s förmedlingsuppdrag i Afghanistan och Pakistan
UNHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights FNs højkommissær for menneskerettigheder FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees FNs flygtningehøjkommissær FN:s flyktingkommissarie
UNHQ United Nations Headquarter FNs hovedkvarter FN:s högkvarter
UNHSP United Nations Human Settlements Programme FNs program for bolig- og bebyggelsesmiljø FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor
UNIC United Nations Information Centre FNs informationskontor FN:s informationskontor
UNICC United Nations International Computer Centre FNs internationale datacenter FN:s internationella datacenter
UNICEF United Nations Children’s Fund FNs børnefond FN:s barnfond
UNICPO United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Ocean Affairs FNs åbne uofficielle konsultationer i havspørgsmål FN:s opartiska inofficiella konsultationer om havsärenden
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute FNs institut for interregional kriminalitets- og strafforfølgningsforskning FN:s institut för interregional juridisk forskning
UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research FNs institut for nedrustningsforskning FN:s institut för nedrustningsforskning
UNIDO United Nations Industrial Development Organization FNs organisation for industriel udvikling FN:s organisation för industriell utveckling
UNIFEM United Nations Development Fund for Women FNs udviklingsfond for kvinder  FN:s utvecklingsfond för kvinnor
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon FNs fredsbevarende styrke i Libanon FN:s ifredsbevarande styrka i Libanon
UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group FNs militære observatørgruppe i Iran og Irak FN:s militära observatörsgrupp i Iran-Irak
UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission FNs observatørmission mellem Irak og Kuwait FN:s observatörsstyrka i Irak-Kuwait
UNIPOM United Nations India-Pakistan Observation Mission FNs observatørmission i Indien og Pakistan FN:s observatörsstyrka i Indien-Pakistan
UNIPTF United Nations International Police Task Force FNs internationale politistyrke FN:s internationella polisstyrka
UNIS United Nations International School FNs internationale skole FN:s internationella skola
UNIS United Nations Information Service FNs informationsservice FN:s informationsservice
UNISPACE (I, II & III) United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space FNs konference om udforskning og fredelig udnyttelse af Verdensrummet FN:s konferens om utforskning och fredlig användning av rymden
UNISPAL United Nations Information System on the Question of Palestine FNs informationssystem i Palæstina-spørgsmål FN:s informationssystem om Palestinafrågan
UNISTE United Nations International Symposium on Trade Efficiency FNs internationale symposium om handelseffektivitet FN:s internationella symposium om effektivitet inom handel
UNITAR United Nations Institute for Training and Research FNs institut for uddannelse og forskning FN:s utbildnings- och forskningsinstitut
UNITeS United Nations Information Technology Corps of Volunteers frivilligt FN-personnel, som hjælper mennesker i udviklingslande med at anvende internet og informationsteknologi i udviklingsøjemed FN-personal som hjälper människor i utvecklingsländer att använda Internet och informationsteknologi i utvecklingssyfte
UNJSPB United Nations Joint Staff Pension Board Styrelsesrådet for FNs pensionsfond Styrelsen för FN:s pensionsfond
UNJSPF United Nations Joint Staff Pension Fund FN-ansattes pensionsfond FN-anställdas pensionsfond
UNL Universal Networking Language FNs universelle oversættelsesprogram til sprogkoder FN:s gemensamma språkkod för översättningsprogram
UNLB United Nations Logistic Base FNs militære base for logistik i Brindisi FN:s militära bas för planläggning och utförande av transporter och underhåll i Brisindi
UNLTC United Nations Military Liaison Team in Cambodia FNs militære forbindelsesteam i Cambodia FN:s militära sambandsteam i Kambodja
UNMA United Nations Mission in Angola FNs operation i Angola FN:s fredsbevarande styrka i Angola
UNMACC United Nations Mine Action Coordination Centre FNs center for koordinering af minerydning FN:s centrer för koordinering av minhantering
UNMAS United Nations Mine Action Service FNs minerydningsenhed FN:s minröjningsenhet
UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea FNs observatørmission i Etiopien og Eritrea FN:s fredsbevarande styrka i Etiopien och Eritrea
UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina FNs mission i Bosnien-Hercegovina FN:s fredsbevarande styrka i Bosnien-Hecegovina
UNMIH United Nations Mission in Haiti FNs observatørmission i Haiti FN:s observatörsstyrka i Haiti
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo FNs midlertidige administration i Kosovo FN:s övergångsadministration i Kosovo
UNMISET United Nations Mission of Support in East Timor FNs operation til støtte for Øst-Timor FN:s stödoperation i Östtimor
UNMO United Nations Military Observers FNs militære observatører FN:s militära observatörer
UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan FNs militære overvågningsgruppe mellem Indien og Pakistan FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan
UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka FNs observatørmission i Prevlaka FN:s observatörsgrupp i Prevlaka
UNMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan FNs observatørmission i Tadsjikistan FN:s observatörsstyrka i Tadzjikistan
UNMOVIC United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission FNs kommission for overvågning, kontrol og inspektion i Irak FN:s kommission för övervakning, kontroll och inspektion i Irak
UN-NADAF United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s FNs nye dagsorden for Afrikas udvikling i 1990'erne FN:s nya dagordning för Afrikas utveckling på 1990-talet
UNOB United Nations Office in Burundi FNs kontor i Burundi FN:s kontor i Burundi
UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs FNs fond for koordinering af humanitær bistand til Afghanistan FN:s fond för koordinering av humanitärt bistånd till Afghanistan
UNOG United Nations Office at Geneva FNs kontor i Genève FN:s kontor i Genève
UNOGBIS United Nations Peace-Building Support Office in Guinea-Bissau FNs kontor for fredsskabende arbejde i Guinea-Bissau FN:s kontor för fredsskapande arbete i Guinea-Bissau
UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon Fns observatørgruppe i Libanon FN:s observationsgrupp i Libanon
UNOHCI United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq FNs kontor for koordinatoren af humanitær nødhjælp til Irak FN:s kontor för hjälp till Irak
UNOL United Nations Peace-Building Support Office in Liberia FNs kontor for fredsskabende arbejde i Liberia FN:s kontor för fredsskapande arbete i Liberia
UNOMA United Nations Observer Mission in Angola FNs observatørmission i Angola FN:s observatörsstyrka i Angola
UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia FNs observatørmission i Georgien FN:s observatörsstyrka i Georgien
UNOMIL United Nations Observer Mission in Liberia FNs observatørmission i Liberia FN:s observatörsstyrka i Liberia
UNOMSA United Nations Observer Mission in South Africa FNs observatørmission i Sydafrika FN:s observatörsstyrka i Sydafrika
UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone FNs observatørmission i Sierra Leone FN:s observatörsstyrka i Sierra Leone
UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda FNs observatørmission i Uganda-Rwanda FN:s observatörsstyrka i Uganda-Rwanda
UNON United Nations Office at Nairobi FNs kontor i Nairobi FN:s kontor i Nairobi
UNOPS United Nations Office for Project Services FNs projektkontor FN:s kontor för projekttjänster
UNOSOM United Nations Operation in Somalia FNs operation i Somalia FN:s operation i Somalia
UNOV United Nations Office at Vienna FNs kontor i Wien FN:s kontor i Wien
UNOVER United Nations Observer Mission to Verify the Referendum in Eritrea FNs observatørmission til overvågning af valg i Eritrea FN:s valobservatörer för folkomröstningen i Eritrea
UNPA United Nations Postal Administration FNs postadministration FN:s postadministration
UNPA United Nations Protected Area Område under FNs beskyttelse Område under FN:s beskydd
UNPD United Nations Population Division FNs befolkningsafdeling FN:s befolkningsavdelning
UNPD United Nations Procurement Division FNs indkøbsafdeling FN:s inköpsavdelning
UNPF United Nations Peace-Force FNs fredsstyrke FN:s skyddsstyrka
UNPF-HQ United Nations Peace-Force Headquarters FN-styrkernes hovedkvarter FN-styrkornas högkvarter
UNPOB United Nations Political Office in Bougainville FNs politiske kontor i Bougainville FN:s politiska kontor i Bougainville
UNPOS United Nations Political Office for Somalia FNs politiske kontor i Somalia FN:s politiska kontor i Somalia
UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force FNs overvågningsstyrke i Makedonien FN:s övervakningsstyrka i Makedonien
UNPROFOR United Nations Protection Force FNs fredsbevarende operationer (idet tidligere Jugoslavien) FN:s fredsbevarande operation (i f.d. Jugoslavien)
UNPAAERD United Nations Programme of Action for African Economic Recovery and Development FNs handlingsprogram for økonomisk restitution og udvikling i Afrika FN:s handlingsprogram för ekonomisk återhämtning och utveckling i Afrika
UNRCPDA United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa FNs regionale center for fred og nedrustning i Afrika FN:s regionala center för fred och nedrustning i Afrika
UNREO United Nations Rwanda Emergency Office FNs krisekontor i Rwanda FN:s kriskontor i Rwanda
UNRFNRE United Nations Revolving Fund for Natural Resources Exploration FNs fond for udforskning af naturresurser FN:s fond för utforskning av naturresurser
UNRISD United Nations Research Institute for Social Development FNs forskningsinstitut for social udvikling FN:s forskningsinstitut för social utveckling
UNROAP United Nations Regional Office for Asia and the Pacific FNs regionale kontor for Asien og Stillehavet FN:s regionala kontor för Asien och Stillahavsområdet
UNROD United Nations Relief Operation in Dacca FNs bistandsoperation i Dacca FN:s biståndsoperation i Dacca
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Agency FNs bistands- og genopbygningsorgan (UNHCRs forænger) FN:s bistånd- och återuppbyggnadsorgan (UNHCR:s föregångare)
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East FNs hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar
UNSC United Nations Staff College FN-personalets uddannelsesinstitut FN-personalens utbildningsinstitut
UNSC United Nations Security Council FNs sikkerhedsråd FN:s säkerhetsråd
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation FNs videnskabelige udvalg vedrørende virkningerne af radioaktiv stråling FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar
UNSCO Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Kontor for FNs særlige koordinator for Mellemøsten Kontoret för FN:s särskilde koordinator för Mellanöstern
UNSCOM United Nations Special Commission for the Elimination of Iraq’s Weapons of Mass Destruction FNs særlige kommission for fjernelse af Iraks masseødelæggelsesvåben FN:s särskilda kommission för avveckling av Iraks massförstörelsevapen
UNSD United Nations Statistic Division FNs statistiske afdeling FN:s statistikavdelning
UNSECOORD Office of the United Nations Security Coordinator Kontor for FNs sikkerhedskoordinator  Kontoret för FN:s säkerhetskoordinator
UNSF United Nations Security Force in West New Guinea  FNs sikkerhedsstyrke i det vestlige Papua Ny Guinea FN:s säkerhetsstyrka i västra Nya Guinea
UNSIA United Nations System-wide Special Initiative on Africa FNs omfattende særlige initiativ for Afrika FN:s omfattande särskilda initiativ för Afrika
UNSMA United Nations Special Mission to Afghanistan FNs særlige mission i Afghanistan FN:s särskilda operation i Afghanistan
UNSMIH United Nations Support Mission in Haiti FNs støttemission i Haiti FN:s stödstyrka i Haiti
UNSO United Nations Sudano-Sahelian Office FNs kontor i Sudan-Sahel-området FN:s kontor i Sudan-Sahelområdet
UNSSOD United Nations General Assembly’s Special Session on Disarmament Generalforsamlingens særlige samling om nedrustning Generalförsamlingens särskilda möte om nedrustning
UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia FNs overgangsadministration i Cambodia FN:s övergångsadministration i Kambodja
UNTACDA United Nations Transport and Communications Decade in Africa FNs transport- og kommunikationsårti i Afrika FN:s transport- och kommunikationsdecennium i Afrika
UNTAES United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium FNs overgangsmyndighed i det østlige Slavonien, Baranja og det vestlige Sirmium FN:s övergångsadministration för Östra Slavonien, Baranja och Västra Sirmium
UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor FNs overgangsmyndighed i Østtimor FN:s övergångsregering i Östtimor
UNTAG United Nations Transition Assistance Group FNs overgangsbistandsgruppe i Namibia FN:s grupp för övergångsassistans i Namibia
UNTEA United Nations Temporary Executive Authority FNs midlertidige administrerende myndighed FN:s temporära verkställande myndighet
UNTOP United Nations Tajikistan Office for Peace-Building FNs kontor for fredsskabelse i Tadsjikistan FN:s kontor för fredsskapande arbete i Tajikistan
UNTMIH United Nations Transitional Mission in Haiti FNs overgangsadministration i Haiti FN:s övergångsstyrka i Haiti
UNTPDC United NationsTrade Point Development Centre FNs udviklingscenter for handel FN:s utvecklingscenter för handelsfrågor
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization FNs overvågningsstyrke for våbenhvile i Golan-højderne FN:s organisation för övervakning av vapenstillestånd i Mellanöstern 
UNU United Nations University FN-universitetet FN-universitetet
UNU/BIOLAC United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean FN-universitetets program for bioteknologi i Latinamerika og Caraibien FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien
UNU/IAS United Nations University/ Institute of Advanced Studies FN-universitetets institut for videregående studier FN-universitetets institut för högre studier
UNU/ILA United Nations University Leadership Centre Academy FN-universitetets lederaspirantakademi FN-universitetets ledarskapsakademi
UNU/INRA United Nations University Institute for Natural Resources in Africa FN-universitetets institut for naturresurser i Afrika FN-universitetets institut för naturtillgångar i Afrika
UNU/INTECH United Nations University Institute for New Technologies FN-universitetets institut for ny teknologi FN-universitetets institut för ny teknologi
UNU/INWEH United Nations University/ International Network on Water, Environment and Health FN-universitetets internationale netværk for vand, miljø og sundhed FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa
UNU/WIDER United Nations University World Institute for Development Economic Research FN-universitetets verdensinstitut for forskning i udviklingsøkonomi FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi
UNV United Nations Volunteers FNs program for udsendelse af frivillige FN:s volontärprogram
UNVFVT United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture FNs frivillige fond for torturofre FN:s frivilligfond för tortyroffer
UNYOM United Nations Yemen Observation Mission FNs observatør mission i Yemen FN:s observatörsstyrka i Yemen
UNZAP United Nations Zambia Assistance Programme FNs bistandsprogram for Zambia FN:s program för bistånd till Zambia
UPU Universal Postal Union Verdenspostunionen Världspostunionen
USG Under-Secretary-General FNs undergeneralsekretær FN:s undergeneralsekreterare
arrow.gif (1176 bytes)
VEEP Village Employment and Environment Programme (UNDP) UNDPs program for iværksættelse og miljø i landsbyer UNDP:s program för främjande av sysselsättning och miljö i landsbyar
arrow.gif (1176 bytes)
WAASE Division for Western Asia, Arab States and Europe UNOPS program for det vestlige Asien, Den arabiske halvø og Europa UNOPS avdelning för västra Asien, Arabstaterna och Europa
WBG World Bank Group Verdensbankgruppen Världsbankgruppen
WCC World Climate Conference WMOs verdensklimakonference WMO:s världsklimatkonferens
WCDMP World Climate Data and Monitoring Programme WMOs program for data og overvågning af Verdens klima WMO:s program för data och övervakning av världsklimatet
WCEFA World Conference on Education For All UNESCOs verdenskonference om uddannelse for alle UNESCO:s världskonferens om utbildning åt alla
WCP World Climate Programme WMOs program for Verdens klima WMO:s program för världsklimatet
WCRP World Climate Research Programme WMOs program for forskning i Verdens klima WMO:s program för forskning om världsklimatet
WFC World Food Council Verdensfødevarerådet Världsrådet för livsmedel
WFP World Food Programme Verdensfødevareprogram Världslivsmedelsprogrammet
WFUNA World Federation of UN Associations FN-forbundenes verdensforbund FN-förbundens världsfederation
WGEID United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances FNs arbejdsgruppe vedrørende påtvungen eller ufrivillig forsvinden FN:s arbetsgrupp för påtvingat eller ofrivilligt försvinnande
WHA World Health Assembly Verdenssundhedsforsamlingen Världshälsoförsamlingen
WHD World Habitat Day Verdensdag for bolig- og bebyggelsesmiljøer Världsdagen för bosättnings- och bebyggelsemiljöer
WHO World Health Organization Verdenssundhedsorganisationen FN:s världshälsoorganisation
WHO/AFRO WHO Regional Office for Africa WHOs regionale kontor for Afrika WHO:s regionala kontor för Afrika
WHO/EMRO WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean WHOs regionale kontor for det østlige Middelshavsområde WHO:s regionala kontor för östra medelhavsområdet
WHO/EURO WHO Regional Office for Europe WHOs regionale kontor for Europa WHO:s regionala kontor för Europa
WHO/SEARO WHO Regional Office for South-East Asia Region WHOs regionale kontor for Sydøstasien WHO:s regionala kontor för Sydöstasien
WHO/SIGHT WHO Summary Information on Global Health Trends WHOs sammenfattende information om globale sundhedstendenser WHO:s sammanfattade information om globala hälsotrender
WHYCOS World Hydrological Cycle Observing System WMOs system for observation af Jordens hydrologiske cyklus WMO:s system för observation av jordens hydrologiska cykel
WIDER United Nations University World Institute for Development Economics Research FN-universitetets verdensinstitut for forskning i udviklingsøkonomier FN-universitetets världsinstitut för forskning om utvecklingsekonomier
WIPO World Intellectual Property Organization Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
WMO World Meteorological Organization Den meteorologiske verdensorganisation  Meteorologiska världsorganisationen
WMU World Maritime University Verdenssøfartsuniversitet Världssjöfartsuniversitetet
WHO/WPRO WHO Western Pacific Regional Office WHOs regionale kontor for det vestlige Stillehav WHO:s regionala kontor för västra Stilla havsområdet
WRC World Radiocommunication Conference ITUs verdenskonference om radiokommunikation ITU:s världskonferens om radiokommunikation
WTO World Trade Organization Verdenshandelsorganisationen Världshandelsorganisationen
WTO World Tourism Organization Verdensturistorganisationen Världsturismorganisationen
WTO/TCPC Technical Committee for Programme and Coordination WTOs tekniske komité for programmer og koordinering WTO:s tekniska kommitté för program och koordinering
WTO/TPRB Trade Policy Review Body WTOs handelspolitiske organ WTO:s organ för granskning av handelspolitik
WWC World Water Conference Verdensbankens konference om Verdens vand Världsbankens konferens om världens vatten
WWW World Weather Watch WMOs overvågning af Verdens vejr WMO:s bevakning av vädret i världen